Persinformatie 6 april 2018

O&O: eigen regie stimuleren voor leven lang ontwikkelen

Vijfentwintig O&O organisaties geven tegelijkertijd een impuls aan een leven lang ontwikkelen van werkenden door in te zetten op de eigen regie. Zij doen dit om een permanente leercultuur te bevorderen als antwoord op de voortdurende veranderingen in beroepen, banen en op de arbeidsmarkt. Daarvoor gaan O&O organisaties met alle stakeholders een omslag maken door samen te werken aan experimenten om lerend vakmanschap te stimuleren, nationale en vooral regionale good practises structureel uit te wisselen en een lerend netwerk van organisaties te worden. Dit wordt versterkt door samenwerking met de wetenschap en is bedoeld om een doorbraak te creëren op leercultuur en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen om werkenden blijvend inzetbaar te houden.

Dit zijn de uitkomsten van een breed overleg met 180 bestuurders, directeuren en secretarissen van O&O organisaties, sociale partners, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio’s die zich met de uitkomsten verplichten om werk te maken van een leven lang ontwikkelen.

O&O conferentie
Voor het eerst belegden vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners hierover een nationale O&O conferentie op 6 april. Partijen spraken tijdens de conferentie over de gemeenschappelijke thema’s eigen regie, intersectoraal samenwerken en het creëren van een passende leercultuur. De opgave om werkenden blijvend inzetbaar te houden en ze te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces is urgent en vergt een brede bundeling van krachten. Dit wordt onderstreept in het Regeerakkoord waarin een leven lang ontwikkelen speerpunt is. De doelen van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoordelijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen komen overeen met die van de O&O organisaties en hun sociale partners.

O&O als matchmakers leven lang ontwikkelen
De minister van SZW, drs. W. Koolmees sprak op de nationale O&O conferentie over de must van een leercultuur. Voor alle partijen is er geen weg terug meer, er moet nu gehandeld gaan worden. De O&O organisaties ziet hij als de ideale matchmakers tussen werkgevers en werkenden bij een leven lang ontwikkelen. De vele actoren, waaronder sociale partners, O&O organisaties, maar ook het Rijk en het onderwijs, gaan de komende tijd hun krachten bundelen, focussen en hun slagkracht in stelling brengen. Koolmees ziet de aanstekelijke voorbeelden al bij de deelnemende O&O organisaties en roept op om good practises met elkaar te delen. Zichzelf heeft hij de rol toebedeeld van bundelaar, hij wil de kanteling die nu plaatsvindt verder versterken en randvoorwaarden creëren. Met de bedoeling om werkenden in de drivers seat te laten plaatsnemen om zich soepel te kunnen gaan bewegen op de arbeidsmarkt. De minister heeft geen extra geld beschikbaar, maar zoals hij ook al eerder aangaf wil hij het overheidsbudget voor fiscale scholingsaftrek verschuiven naar een meer doeltreffend en doelmatig instrument.

SER-voorzitter drs. M.I. Hamer benadrukte in haar speech dat het momentum voor het onderwerp er nu is, waarbij een beweging van onderop nodig is om de doelgroep enthousiast te maken voor een leven lang ontwikkelen.

Groeiagenda
Tijdens de conferentie is een groeiagenda afgesproken om kennis en ervaring uit te wisselen en de progressie te bespreken op eigen regie en het ontwikkelen van een permanente leercultuur. Zodoende willen de O&O organisaties dit ontwikkelingsproces borgen.

Kennis van sectoren
De door sociale partners opgerichte O&O organisaties maken constructief onderdeel uit van het proces waarin werkenden zich permanent ontwikkelen. Dit doen de O&O organisaties met hun kennis van de sectoren, beroepen en competentieontwikkelingen, hun bereik van 2 miljoen werkenden, hun ervaring met intersectoraal samenwerken en de expertise om het collectieve scholingsgeld efficiënt in te zetten en zo mogelijk te vermeerderen door subsidies.

Persfoto:
25 O&O organisaties geven een impuls aan een leven lang ontwikkelen tijdens de eerste nationale O&O conferentie. SZW-minister Koolmees noemde de O&O organisaties de matchmakers bij een leven lang ontwikkelen. Foto: Dirk Hol.

—————————
Extra informatie:
O&O organisaties
Sociale partners hebben in de jaren tachtig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties opgericht. De O&O organisaties geven voorlichting en advies en dragen financieel bij in de kosten. Met als doel hoger en beter opgeleide mensen die voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. In de afgelopen 25 jaar zijn deze organisaties uitgegroeid tot sparring partners van de bedrijven en werkenden in het proces van opleiden en ontwikkelen. In de sectoren van de deelnemende O&O organisaties werken ruim 2 miljoen mensen in 90.000 bedrijven.

Deelnemende O&O organisaties