Persinformatie O&O conferentie Leven Lang Ontwikkelen

Op vrijdag 6 april beleggen 25 arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners voor het eerst een nationale O&O-conferentie. Centraal staat de vraag: Welke oplossingen zijn er voor de actuele vragen over een leven lang ontwikkelen, eigen regie en intersectoraal samenwerken?

Deze urgente opgave is ook in het Regeerakkoord tot speerpunt benoemd. De aanpak vergt een brede bundeling van krachten. De O&O organisaties willen samen met stakeholders van politiek, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio’s concrete afspraken maken over opgaven voor het komende jaar.

De O&O organisaties en sociale partners willen hiermee direct bijdragen aan de doelstellingen van het kabinet over duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, verantwoordelijkheid en regie in een leven lang ontwikkelen. Met het oogmerk om werkenden blijvend inzetbaar te houden en ze te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.

info@OenOconferentie.nl